คู่มือ

ดาวน์โหลด

คู่มือการนิเทศบูรณาการ

1. การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบประเมิน)

2. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.1 การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ (ด้านทักษะชีวิต) (แบบประเมิน)

3.2 การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ (ด้านทักษะอาชีพ) (แบบประเมิน)

3.3 การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญ (ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา) (แบบประเมิน)

4.1 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

4.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

4.3 แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา (แบบประเมิน)