ดาวน์โหลด

2. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ